วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ชุมชนสามัคคี  มีหลักธรรมภิบาล  ผสมผสานการเกษตรพอเพียง  เน้นเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ”


พันธกิจ (Mission) 

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามัคคีของชุมชน
  2. เสริมสร้างพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิติและแก้ไขปัญหาสังคม
  4. ส่งเสริมการดำเนินตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์การพัฒนา

  1. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนอยู่ดีกินดี ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไปมาสะดวกน้ำอุปโภคบริโภค
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านองค์กร บุคลากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน   
  4. มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรพอเพียงและผสมผสาน
  5. เน้นการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อ่านออก เขียนได้ควบคู่กับการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th