อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  - ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ


อำนาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

  - บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หนังสือสั่งการ และระเบียบของทางราชการ
  - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  - ทำหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง และ ลงทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

  - ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงิน และงบทดลอง งานแสดงฐานะงบการเงิน งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานงบทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล

  - ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริหารข้อมูล งานสาธารณูปโภค งานประมาณ กิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  - ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ งานวิจัย งานแนะแนว งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ งานพัฒนาตำราเรียน งานวางแผนการศึกษา งานมาตรฐานสถานศึกษา งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา งานวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของส่วนสวัสดิการสังคม

  - หน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ งานวิจัย งานแนะแนว งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ งานพัฒนาตำราเรียน งานวางแผนการศึกษา งานมาตรฐานสถานศึกษา งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา งานวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th